Zawartość projektu

Od dnia 18 września 2021 r. funkcjonuje nowa forma projektu budowlanego. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) składane są do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast Projekty Techniczne (PT) przekazywane są bezpośrednio na budowę. Zmniejszono również liczbę wymaganych egzemplarzy do 3 szt.

2. Zawartość przekazywanej dokumentacji wg nowego podziału projektu budowlanego

Zgodnie z nowym podziałem wprowadzonym Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 471) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia składa się z następujących części:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany.
 3. Projekt techniczny.
 4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
1. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu powstaje dla konkretnej działki, na której ma zostać wybudowany dom i jest on opracowywany przez projektanta adaptującego. Więcej informacji znajduje się na stronie Adaptacja i zmiany.

0
2. Projekt architektoniczno-budowlany

PAB zawiera elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie wymienionym w Rozporządzeniu (opis techniczny oraz rysunki)

3
3. Projekt techniczny

 • projekt konstrukcji – opis techniczny oraz rysunki wszystkich elementów konstrukcji obiektu z elementami projektu wykonawczego,
 • projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych – opis techniczny oraz rysunki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje c.o., wod-kan, kolektory słoneczne do c.w.u,
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (opis techniczny i rysunki),
 • charakterystyka energetyczna dla obiektu określająca jego poziom projektowanej efektywności energetycznej,

UWAGA! Projekt techniczny nie jest składany do urzędu.

3
4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

 • informacja BIOZ.
3
5. Elementy dodatkowe

 • zestawienie drewnianych elementów więźby dachowej,
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • kopie uprawnień projektantów projektu gotowego oraz ich aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych.
1