Adaptacja i zmiany

Przed złożeniem projektu do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia), należy dokonać jego adaptacji. Jest to również właściwy moment, by do projektu wprowadzić ewentualne zmiany, dostosowując go do swoich wymagań. Czynności te wykonuje projektant adaptujący projekt gotowy.

Adaptacja

Każdy projekt gotowy oferowany w naszym sklepie (podobnie jak wszystkie tego rodzaju opracowania dostępne na rynku) wymaga dostosowania do lokalnych warunków oraz indywidualnych potrzeb Klienta, czyli wykonania tzw. „adaptacji”

Zakres adaptacji może różnić się dla każdego projektu – decyduje o tym Inwestor, określając ilość wprowadzanych zmian. Adaptacja wykonywana jest przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania – należy pamiętać, że bez niej niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Podstawowy zakres adaptacji to przede wszystkim sprawdzenie lokalnych warunków klimatycznych i gruntowych (Polska podzielona jest na różne strefy obciążenia śniegiem, wiatrem oraz głębokości przemarzania gruntu) oraz dostosowaniu dokumentacji do lokalnych uwarunkowań administracyjnych (zapisy planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

W przypadku chęci wprowadzenia zmian w projekcie gotowym, projektanci adaptujący nanoszą na rysunkach zmiany poszczególnych elementów – np. rezygnacja z okna, dodanie drzwi lub zmiana podziału pomieszczeń. Na zmiany musi wyrazić zgodę autor projektu gotowego.

Pamiętaj, że im większy zakres wprowadzanych zmian do projektu gotowego, tym większy koszt adaptacji. Czasem ilość wprowadzanych zmian jest tak duża, że bardzo trudne lub wręcz niemożliwe staje się ich naniesienie – zazwyczaj ręcznie, czerwonym kolorem – na rysunki (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa rysunki projektu budowlanego wykonuje się w skali 1:100, czyli dom o wymiarach 10,0 x 10,0 metrów na papierze jest kwadratem 10,0 x 10,0 cm). Taka adaptacja projektu gotowego może kosztować więcej, niż projekt indywidualny.

Szukając wymarzonego projektu domu polecamy [1] szukać projektów, w których ilość niezbędnych zmian jest jak najmniejsza, [2] zlecić adaptację autorom projektu gotowego oraz oczywiście [3] zamówić projekt indywidualny.

Zmiany

Do wszystkich projektów udzielamy standardowej pisemnej zgody na zmiany w projekcie. Eliminuje ona ewentualne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw autorskich.

Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora projektu katalogowego wprowadzić zmiany dotyczące:

 • użycia innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku;
 • wymiarów fundamentów (wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych);
 • wymiarów przekrojów (wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej);
 • rodzaju stropów (z zachowaniem układu konstrukcji);
 • warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu tych samych parametrów cieplno-wilgotnościowych oraz wyglądu jego elewacji (z możliwością zmiany kolorystyki budynku);
 • kąta nachylenia dachu do 5° należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej;
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, C.O., elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm);
 • materiałów wykończeniowych – posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości (szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz takich samych parametrów cieplno-wilgotnościowych;
 • kolorystyki budynku;
 • rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku i przesunięcia, dobudowania lub likwidacji ścian działowych;
 • wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku (przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowanego);
 • rezygnacji z garażu lub wybudowania go w II etapie budowy (przy założeniu, że garaż jest odrębną bryłą o konstrukcji niezależnej od konstrukcji budynku).

Jeśli masz pytania dotyczące zakresu dopuszczalnych zmian lub adaptacji projektu, skontaktuj się z nami!

Obowiązki projektanta adaptującego projekt gotowy

 • sporządzić projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,
 • sporządzić opis projektu zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu,
 • dostosować projekt do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • dostosować projekt do obowiązujących norm, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
 • sprawdzić i w razie konieczności dostosować konstrukcję budynku do warunków lokalnych (m. in. fundamenty do lokalnych warunków gruntowo-wodnych, więźba dachowa do odpowiedniej strefy strefy klimatycznej),
 • sporządzić informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) – rozszerzając w miarę potrzeb informację BIOZ zawartą w projekcie gotowym,
 • w przypadku wprowadzenia zmian wpływających na parametry energetyczne budynku (zmiany w przegrodach zewnętrznych, dodanie lub rezygnacja z okien i drzwi, zmiany w ogrzewaniu i wentylacji, itp.) – sporządzić nową Projektowaną Charakterystykę Energetyczną,
 • sporządzić oświadczenie o kompletności i zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi normami i przepisami,
 • uzupełnić tabelki na rysunkach podając nazwą i adres obiektu, imiona i nazwiska oraz numery uprawnień projektantów adaptujących wraz z datą i podpisem,
 • dołączyć poświadczone za zgodność kopie posiadanych uprawnień projektowych oraz aktualne wpisy na listy członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.