Regulamin sklepu internetowego pranagroup.pl


Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego oraz polityka cookies

§ 4 Sprzedaż projektów architektonicznych

§ 5 Płatność za produkt

§ 6 Dostawa produktu

§ 7 Rękojmia i reklamacja

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

§ 9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

§ 10 Postanowienia Końcowe

Załącznik nr 1 – spis zawartości projektu

Załącznik nr 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania transakcji kupna-sprzedaży na stronie internetowej www.pranagroup.pl będącej własnością SPRZEDAJĄCEGO. Niniejszy REGULAMIN skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze SKLEPU INTERNETOWEGO (z wyjątkiem § 9 REGULAMINU, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

SPRZEDAWCA jest firma PRANA GROUP Jakub Likus z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do CEIDG, posiadająca numer REGON 932790578 oraz NIP 8981755422.

Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy jest Jakub Likus. Kontakt z osobą reprezentującą można uzyskać: pod numerem telefonu 71 7164040 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: jl@pranagroup.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego REGULAMINU jest SPRZEDAWCA. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza SPRZEDAWCA ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz usunięcia.

§ 2 Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2020.344).
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM lub przy pomocy strony internetowej.
 3. KONSUMENT – KLIENT będący osobą fizyczną (lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), korzystającą ze SKLEPU INTERNETOWEGO w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem strony www.pranagroup.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI – PRODUKTY wymienione i opisane na stronie internetowej sprzedającego.
 6. PRODUKT – wszelkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU INTERNETOWEGO, sprzedawane lub udostępniane  w oparciu o niniejszy Regulamin, których dotyczy UMOWA SPRZEDAŻY.
 7. USŁUGA DODATKOWA – usługa świadczona przez USŁUGODAWCĘ na rzecz KLIENTA poza stroną www w związku z charakterem sprzedawanych TOWARÓW.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTÓW w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,zawarta pomiędzy USŁUGODAWCĄ a KLIENTEM, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.pranagroup.pl
 9. SKLEP INTERNETOWY – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.pranagroup.pl zawierający
  1. bazę danych ofert gotowych projektów domów,
  2. bazę danych ofert projektów koncepcyjnych domów,
  3. inne produkty sprzedającego.
 10. PROJEKT BUDOWLANY (PB) – opracowanie składające się (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz  art. 34 Prawa budowlanego) z projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT) oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.
 11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU (PZT) – opracowanie stanowiące jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO w rozumieniu Rozdziału 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego.
 12. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNY (PAB) – opracowanie stanowiące  jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO w rozumieniu Rozdziału 3.  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz  art. 34 ust. 3 pkt 2) Prawa budowlanego. PAB jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest jednak dokonanie jego adaptacji, dostosowania do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie niezbędnego elementu projektu budowlanego w postaci projektu zagospodarowania terenu.
 13. PROJEKT TECHNICZNY (PT) – opracowanie stanowiące  jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO w rozumieniu ROZDZIAŁU 4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 3) Prawa budowlanego. PT nie podlega zatwierdzeniu przez urząd i nie stanowi załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 14. PROJEKT GOTOWY – projekt zawierający dwa z trzech podstawowych elementów projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (dalej „Prawo budowlane”):
  1. projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
  2. projekt techniczny (PT).
  3. PROJEKT GOTOWY nie zawiera PZT, który jest opracowywany przez projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego. Do złożenia  wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy konieczne jest dokonanie adaptacji PROJEKTU GOTOWEGO (w części zawierającej PAB, tj. dostosowanie go do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy) oraz uzupełnienie o PZT i wymagane opinie, uzgodnienia itp.
 15. PROJEKT KONCEPCYJNY – Zarys projektu architektoniczno–budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta–twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno–budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
 16. SPRZEDAŻ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO – umowa, na podstawie której UŻYTKOWNIK nabywa jeden komplet PROJEKTU GOTOWEGO i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję niewyłączną) do zastosowania tego projektu do budowy jednego domu.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA określające jednoznacznie rodzaj i ilość PRODUKTÓW, zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.
 18. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 19. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego oraz polityka „cookies”

 1. Do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Informacje o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się w Polityce Prywatności, będącej elementem strony www.pranagroup.pl

§ 4 Sprzedaż projektów architektonicznych

 1. SKLEP INTERNETOWY zawiera bazę projektów gotowych oraz koncepcyjnych, przeznaczonych na sprzedaż. W skład dokumentacji wchodzą elementy wymienione w Załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. Administrator strony www.pranagroup.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż projektów architektonicznych oraz świadczy na rzecz UŻYTKOWNIKÓW dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:
  1.  doradztwo,
  2.  obsługa transakcji.
 3. Informacje prezentowane na stronie www.pranagroup.pl stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o projektach gotowych, podane na stronie sprzedającego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny pozwalają na zawarcie umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenia zamówienia projektu gotowego można dokonać: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej www.pranagroup.pl. Niezależnie od wyboru formy zamówienia, aby doszło ono do finalizacji niezbędne jest podanie informacji: imię, nazwisko zamawiającego, adres zameldowania, adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres zameldowania), nazwa projektu, forma płatności, nip.
 5. Po złożeniu ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA niezwłocznie (w ciągu 2 dni roboczych) potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres poczty elektronicznej KLIENTA podany przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA. Przesłana wiadomość zawiera oświadczenie SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. UMOWA SPRZEDAŻY zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez KLIENTA wymienionej powyżej wiadomości e-mail.
 6. Cena PRODUKTU w SKLEPIE INTERNETOWYM podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 7. PROJEKT GOTOWY dostarczany w ramach zamówienia obejmuje elementy wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Projekt wymaga adaptacji i dostosowania do lokalnych warunków działki, na której ma zostać zbudowany. Adaptacja jest wykonywana przez projektanta adaptującego i nie wchodzi w skład PROJEKTU GOTOWEGO.
 8. Nabycie PROJEKTU GOTOWEGO obejmuje prawo zastosowania go wyłącznie do budowy jednego budynku (licencja niewyłączna).

§ 5 Płatność za produkt

 1. UŻYTKOWNIK dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia.
 2. Zapłata za PROJEKT GOTOWY może nastąpić w formie:
  1. przelewu na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO
   mbank 24 1140 2004 0000 3802 4249 4592
  2. płatności za pobraniem.
 3. W przypadku wyboru przez KLIENTA płatności przelewem KLIENT obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.
 4. W przypadku wyboru przez KLIENTA płatności za pobraniem, KLIENT obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa produktu

 1. PRODUKTY przesyłane są do KLIENTÓW za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost.
 2. Dostawa produktów dostępna jest na terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku płatności przelewem koszt dostarczenia PRODUKTU do KLIENTA ponosi SPRZEDAWCA. Koszt pokrywany jest tylko i wyłącznie jeden raz. Jeżeli KLIENT nie odbierze przesyłki od przewoźnika i wymagane jest ponowne przesłanie dokumentacji – wówczas koszt przesyłki pokrywa KLIENT. W takim przypadku o koszcie i sposobie dostarczenia KLIENT informowany jest indywidualnie przez sprzedającego.
 4. W przypadku płatności za pobraniem  koszt dostarczenia PRODUKTU do KLIENTA wynosi 20,00 zł.
 5. Termin dostawy Produktu do KLIENTA podany jest w opisie danego Produktu. W przypadku braku takiej informacji, należy zweryfikować aktualny termin dostawy telefonicznie lub mailowo.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do KLIENTA zależy od wybranej formy płatności i jest liczony się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego SPRZEDAWCY,
  2. w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

§ 7 Rękojmia i reklamacja

 1. PROJEKTY oferowane na stronie www.pranagroup.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia PROJEKTU GOTOWEGO przechodzi na KONSUMENTA w momencie wydania mu dokumentacji budowlanej lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli KONSUMENT samodzielnie określił przewoźnika PROJEKTU GOTOWEGO, a SPRZEDAWCA nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na KONSUMENTA w chwili wydania dokumentów temu przewoźnikowi.
 4. Po otrzymaniu PROJEKTU GOTOWEGO zaleca się sprawdzenie przez KONSUMENTA stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń PROJEKTU GOTOWEGO lub też innych nieprawidłowości PROJEKTU GOTOWEGO zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez KONSUMENTA nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić KONSUMENTOWI udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 5. Reklamacji PROJEKTU GOTOWEGO KLIENT dokonuje poprzez pisemne zawiadomienie sprzedającego o wadach lub brakach w dokumentacji.
 6. KONSUMENT traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady PROJEKTU GOTOWEGO, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy KONSUMENTOWI, nie zawiadomi o tym sprzedającego.
 7. Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@pranagroup .pl lub w formie pisemnej na adres: PRANA GROUP Jakub Likus, ul. Garwolińska 20/3, 53-117 Wrocław. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Do formularza reklamacyjnego zaleca się dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie przelewu, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 9. Jeżeli projekt ma wadę, KLIENT może:
  1. żądać wymiany PROJEKTU GOTOWEGO na wolny od wad, albo
  2. żądać usunięcia wady, albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. KONSUMENT nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni wadliwy PROJEKT GOTOWY na wolny od wad albo wadę usunie.
 11. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany PROJEKTU GOTOWEGO na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.
 12. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie jest istotna dla budowy obiektu.
 13. W przypadku, gdy KONSUMENT realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne PROJEKTU GOTOWEGO domaga się wymiany PROJEKTU GOTOWEGO lub odstępuje od umowy, dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej odbywa się na koszt SPRZEDAWCY. Wówczas KLIENT zobowiązany jest do przesłania dokumentacji najtańszą przesyłką rejestrowaną na adres PRANA GROUP Jakub Likus, ul. Garwolińska 20/3, 53-117 Wrocław.
 14. Zwrotu dokumentacji można także dokonać osobiście w biurze pracowni PRANA GROUP.
 15. SPRZEDAWCA rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 16. Odpowiedzi na reklamację udziela się pisemnie, na adres poczty mailowej wskazanej przez kupującego lub na adres poczty tradycyjnej wskazany przez kupującego.
 17. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane tożsamości KLIENTA;
  2. temat reklamacji oraz zakres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. jeśli reklamacja jest składana na piśmie – podpis KLIENTA.
 18. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, SPRZEDAWCA może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać KLIENTA do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 19. Jeżeli reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie reprezentuje konsumenta i nie posiada uprawnienie do reprezentowania, SPRZEDAWCA może reklamację pozostawić bez rozpoznania.
 20. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwestii zawartych w regulaminie, dokumentacji techniczno-budowlanej, załącznikach lub kodeksie postępowania cywilnego, SPRZEDAWCA ma prawo odesłać KLIENTA do stosownego dokumentu.
 21. Reklamacje kierowane do SPRZEDAJĄCEGO, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem będą przekazywane niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 22. KONSUMENT posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej UMOWY;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ;
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 23. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne projektu jest PRANA GROUP Jakub Likus.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. KONSUMENT może odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni.
 2. Termin odstąpienia od UMOWY, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.
 4. Odstąpienie może zostać zrealizowane jeżeli projekt nie jest zniszczony i nie nosi śladów używania ani kopiowania.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres poczty mailowej: sklep@pranagroup.pl lub na adres poczty tradycyjnej PRANA GROUP Jakub Likus, ul. Garwolińska 20/3, 53-117 Wrocław.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Projekt zakupiony przez KONSUMENTA ulega zwrotowi wstanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PROJEKTU GOTOWEGO. Zwracany przez KONSUMENTA PROJEKT GOTOWY powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe PROJEKT GOTOWY powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu PROJEKTU GOTOWEGO ponosi KLIENT.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez KONSUMENTA, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez KONSUMENTA ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji techniczno-budowlanej.
 9. W przypadku, gdy KLIENTEM jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 10. W przypadku zwrotu PROJEKTU GOTOWEGO – kupujący traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części do jakiejkolwiek budowy.
 11. KONSUMENTOWI przysługuje prawo wymiany zakupionego PROJEKTU GOTOWEGO, w terminie do 90 dni od dnia odebrania przesyłki. Po upływie ww. terminu wymiana projektu nie jest możliwa.
 12. Wymiana może zostać zrealizowana jeżeli PROJEKT GOTOWY nie jest zniszczony i nie nosi śladów używania ani kopiowania.
 13. Wymiana projektu objęta jest opłatą manipulacyjną w wysokości 150 zł plus podatek VAT.
 14. Wymiana zakupionego projektu może zostać dokonana tylko na inny produkt i projekt danego typu (np. projekt domu może zostać wymieniony wyłącznie na inny projekt domu).

§ 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie KLIENTÓW nie będących KONSUMENTAMI.
 2. SPRZEDAWCY przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z KLIENTEM niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie KLIENTA niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do SPRZEDAWCY.
 3. W wypadku KLIENTÓW nie będących konsumentami SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez KLIENTA sposobu płatności oraz faktu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.
 4. Z chwilą wydania przez SPRZEDAWCĘ PRODUKTU przewoźnikowi przechodzą na KLIENTA nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z PRODUKTEM oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia PRODUKTU. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go KLIENTOWI oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania PRODUKTU do KLIENTA za pośrednictwem przewoźnika KLIENT nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za PRODUKT wobec KLIENTA nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU w dowolnym terminie, w dowolnymzakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników strony www.pranagroup.pl
 2. Dokonane zmiany w REGULAMINIE wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Na podstawie Art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2020.344) SPRZEDAWCA nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji REGULAMINU.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania ze strony www.pranagroup.pl.
 5. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie reguluje Kodeks cywilny.

Data publikacji 2021-01-01