Polityka prywatności


§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej www.pranagroup.pl, w tym SKLEPU INTERNETOWEGO oraz ADMINISTRATOREM DANYCH jest PRANA GROUP Jakub Likus, ul. Garwolińska 20/3, 53-117 Wrocław, wpisana do CEID, REGON 932790578, NIP 8981755422.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek REGULAMINU.
 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu lub przesłane na adres email podany na stronie traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do realizacji, zmiany lub rozwiązania UMOWY SPRZEDAŻY, a także jej prawidłowej realizacji,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).
 2. KLIENT ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PRANA GROUP jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: jl@pranagroup.pl. Administratorem danych jest Jakub Likus.
 4. PRANA GROUP zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych KLIENTA po wywiązaniu się z UMOWY SPRZEDAŻY lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 5. PRANA GROUP ma prawo udostępniać dane osobowe KLIENTA podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. PRANA GROUP nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.